DSK: Cái ngông của thời đại

Với tôi, thế hệ nhạc sĩ ngày xưa của Việt Nam đều rất tài năng, nổi bật nhất có lẽ là bác Trịnh Công Sơn. Thế hệ tiếp nối, chúng ta có Lê Cát Trọng Lý ở Pop/Art Pop, có Hải Bột ở Rock/Post Rock, và chúng ta có DSK ở Rap. Với tôi, họ là những niềm tự hào.